Slide
آموزیار، یاور
شما و عزیزان
در مورد مسايل گوناگون خود و عزیزانتان با ما مشورت کنید معرفی آموزیار

خدمات

ارائه خدمات آنلاین کوچینگ

 کوچینگ (Coaching) یا مربی گری به فرآیند رشد و پیشرفت شخصی، درسی، حرفه ای و اجتماعی یک فرد توسط فرد دیگری که تجربه بیشتری دارد، اما لزوما متخصص حوزه روانشناسی یا زمینه درسی و شغلی موضوع مشاوره نیست، گفته میشود. به فردی که خدمات را ارائه میدهد، کوچ و به فرد استفاده کننده از خدمات مراجع گفته می شود. در شبکه آموزیار برای گروه های مختلف سنی کوچ های آموزش دیده و مجرب در نظر گرفته شده اند. مراجعین عزیز میتوانند هنگام گرفتن وقت کوچ خانم یا کوچ آقا انتخاب نمایند.

چنانچه لازم باشد، کوچ مراجع را به فردی که متخصص حوزه خاص موضوع مشاوره است ارجاع میدهد. مثلا ممکن است در جریان کوچینگ، مراجع متوجه شود باید موضوع با وکیل حوزه خانواده یا مثلا با مشاور خانواده یا زوج درمانگر در میان گذاشته شود. اما تجربه نشان میدهد، خیلی موضوعات با هزینه بسیار کمتر و خیلی سریع تر و راحت تر از طریق کوچینگ حل میشوند.

همچنین شبکه آموزیار دارای تعدادی متخصصین همکار جهت امور ویژه مانند آموزش و پرورش کودکان شامل کودکان عادی و استثنایی می باشد.

کارشناسان

کوچ (Coach) ها و متخصصین ما

کارشناسان آموزیار به دو دوسته تقسیم میشوند: کوچ ها و متخصصین همکار.

کوچ های آموزش دیده و مجرب آموزیار وظیفه ارايه خدمات کوچینگ یا مربی گری برای موضوعات گوناگون شخصی، درسی، شغلی یا اجتماعی و روابط را بر عهده دارند. در مواردی ممکن است لازم باشد مراجعین را به متخصصین امور ویژه مانند پزشکان یا روانپزشکان یا وکلا ارجاع دهند. به این منظور، تعدادی متخصصین همکار، مثلا کارشناسان آموزش و پرورش در مجموعه آموزیار آماده ارایه خدمات می باشند.

دنیا

کارشناس

تجربه